Accountant

  • Deepak Shrestha
  • Sulochana Bajracharya

Administration

  • Anjan Bhatta

Librarian

  • Safala Kumal

Sport Teacher

  • Bhisma Gurung

Science Lab

  • Sushil Khanal

Reception

  • Apasara Bhandari

Staff

  • Reb Bahadur Khadka
  • Binod Khadka